Jazdecký klub Masarykov dvor

Jazdecký klub Masarykov dvor je občianske združenie, ktorého poslaním je vytvorenie podmienok pre poskytovanie služieb pre verejnosť v odbore športového, rekreačného jazdenia, jazdeckej turistiky a hipoterapeutického jazdenia, jazdeckých šou, vzdelávania a oboznamovania širokej verejnosti o jazdení a chove koní.

Jazdecký klub Masarykov dvor“ (ďalej len združenie) bude prostredníctvom svojich členov a zmluvných partnerov vykonávať činnosti súvisiace:

  1. s jazdením na koni a jazdeckou turistikou, agroturistikou
  2. s organizovaním zábavno-vzdelávacích akcií približujúcich súžitie človeka a koňa
  3. s chovom a zlepšovaním podmienok pre chov a využitie koní, ustajňovaním koní
  4. so vzdelávacími aktivitami, výukou jazdenia pre deti i dospelých, organizovaním vzdelávacích seminárov, kurzov a školení, zapožičiavaním vzdelávacích materiálov pre vlastných členov aj širokú jazdeckú verejnosť
  5. s organizáciou jazdeckých táborov, putovaní na koňoch
  6. s výcvikom koní, obsadanie mladých koní, pomoc s problémovými koňmi
  7. s organizovaním kultúrnych a športových podujatí, súťaží, reprezentácie regiónu v jazdeckom športe
  8. s poradenstvom, reklamou
  9. s ozdravným jazdením a rehabilitačným využitím koní
  10. s ochranou životného prostredia

Verejná zbierka pre rozvoj

Verejná zbierka sa uskutoční v dňoch od 15.05.2015 do 15.05.2016 na území (v priestoroch) Jazdeckého a športovo rekreačného areálu Masarykov dvor Pstruša 339, 962 12 Vígľaš. Zbierka sa uskutoční za účelom rozvoja športových a voľnočasových aktivít, ochrany životného prostredia, vzdelávania, ozdravného jazdenia a rehabilitačného využitia koní.

Predpokladané náklady spojené s konaním verejnej zbierky predstavujú sum 400€.

Čistý výnos verejnej zbierky bude použitý na: rozvoj športových a voľnočasových aktivít, ochrany životného prostredia, vzdelávania, ozdravného jazdenia a rehabilitačného využitia koní. Nákup pomôcok potrebných na rozvoj vyššie uvedených aktivít.

1/ Navrhovateľ

názov, sídlo, IČO: Jazdecký klub Masarykov dvor, Pstruša 361, 962 02 Vígľaš, IČO: 42 313 431
meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Martin Malatinec – predseda klubu
webové sídlo právnickej osobyjk.agrosev.sk

2/ Osoba zodpovedná za vykonanie zbierky

meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu: Martin Malatinec, Priehalina 1791, 962 05 Hriňová

3/ Územie, na ktorom sa bude zbierka vykonávať

Jazdecký klub Masarykov dvor, Pstruša 361, 962 02 Vígľaš

4/ Všeobecne prospešný účel

a) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt
b) ochrana ľudských práv
c) ochrana a tvorba životného prostredia
d) zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt
e) ochrana zdravia
f) rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy
g) rozvoj dobrovoľníckej činnosti
h) rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc
i) obhajoba práv znevýhodnených skupín fyzických osôb
j) podpora práce s deťmi

Spôsoby vykonávania zbierky, dátum začatia a dátum ukončenia zbierky

a) zbieraním do stacionárnych pokladničiek od 15.05.2015 do 15.05.2016
b) predajom vstupeniek na kultúrne, športové a iné verejné podujatia, usporiadané na získanie príspevkov, pri čom v cene vstupenky je zahrnutý aj finančný príspevok na zbierku.

Dobrovoľné finančné prostriedky tvoriace hrubý výnos zbierky sa budú zhromažďovať na osobitnom účte zbierky v Všeobecná úverová banka, a.s., číslo účtu SK91 0200 0000 0034 9338 7058.

Územie použitia výnosu zbierky
Jazdecký klub Masarykov dvor, Pstruša 361, 962 02 Vígľaš


Kontakt: Jazdecký klub Masarykov dvor, Pstruša 361, 962 02 Vígľaš, IČO: 42313431